Knihovní řád

 

I. Základní ustanovení

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

III. Výpůjční řád

IV. Další služby

V. Postihy za nedodržení ustanovení knihovního řádu

VI. Závěrečná ustanovení

VII. Doplňky a přílohy knihovního řádu

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

V souladu se Zřizovací listinou Knihovny Jana Drdy, schválenou Zastupitelstvem města Příbram a podle zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) v platném znění, vydávám tento knihovní řád (dále KŘ).

 

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna Jana Drdy v Příbrami (dále KJD nebo "knihovna") je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat bez rozdílu a rovným způsobem všem návštěvníkům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.
Je evidována jako veřejná knihovna u Ministerstva kultury České republiky pod číslem 2294/2002. Na základě smlouvy se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, o přenesení regionálních funkcí, vykonává činnosti pověřené knihovny (ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění). KJD je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům služby v hlavní budově na náměstí T. G. Masaryka a pobočkách (přehled oddělení a poboček je uveřejněn na webu KJD - www.kjd.pb.cz a v příloze č. 6 KŘ) tak, jak jsou vymezeny ve zřizovací listině a v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

2.1 Základní knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně. Jedná se zejména o tyto služby:
– absenční a prezenční půjčování dokumentů
– meziknihovní služby
– informační služby ústní
– umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup
– zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy

2.2 Placené služby knihovna poskytuje v souladu s § 4, odst. 2, 3, 4, jedná se např. o tyto služby (viz Ceník):
– zpřístupňování dokumentů z jiných knihoven zprostředkováním jejich rozmnoženin v rámci meziknihovních reprografických služeb
– doručení dokumentů vypůjčených prostřednictvím meziknihovních služeb z jiných knihoven (poštovné a balné)
– meziknihovní služby
– písemné informační služby a rešerše
– tisk z databází a internetu, kopírovací služby
– rezervace vybraných dokumentů

2.3 Další služby (placené i neplacené):
– vydávání seznamů větších celků knihovního fondu
– pořádání instruktáží o knihovně a jejích službách
– vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně a regionu
– cirkulační služby
– www stránky knihovny
– pořádání přednášek, besed, výstav, vzdělávacích programů apod.

2.4 Knihovna je oprávněna požadovat za vybraný druh služeb úhradu do výše skutečně vynaložených nákladů podle Ceníku (příloha č. 1 KŘ).

 

 

II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

Čl. 3
Registrace uživatelů (čtenářů)

3.1 Fyzická či právnická osoba, která chce využívat služby knihovny v plném rozsahu, a to především absenční výpůjční služby, se musí stát registrovaným čtenářem.

3.2 Registrovaným uživatelem (čtenářem) knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplnění a podepsání papírové čtenářské přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů a podepsáním výňatku z KŘ. Právnická osoba může být čtenářem knihovny v případě, že stykem s knihovnou písemně pověří pracovníka ve stálém pracovním poměru.

3.2.1 Ukončení registrace lze provést ústním odvoláním registrace, tím bude ukončeno poskytování služeb.

3.3 Čtenářem knihovny se může stát:

3.3.1 Občan ČR po předložení platného občanského průkazu.

3.3.2 Jiný státní příslušník po předložení platného cestovního pasu a povolení k pobytu na území ČR.

3.3.3 Dítě do 15 let, které předloží přihlášku a výňatek z KŘ podepsané rodičem nebo zákonným zástupcem. Uvedení zástupci přebírají za nezletilého čtenáře veškerou zodpovědnost.

3.3.4 Rodina - knihovna umožňuje tzv. rodinnou registraci, která je určena členům jedné rodiny za zvýhodněný poplatek (viz Ceník). Podmínkou zavedení rodinné průkazky je ustanovení "kmenového" čtenáře a prokazatelně stejné trvalé bydliště všech členů rodiny, z nichž každý je uživatelem knihovny ve smyslu Čl. 3, odst. 3.2 Knihovního řádu. Každý rodinný člen musí vyplnit individuální přihlášku a bude mu vystaven vlastní čtenářský průkaz. Každý z držitelů zodpovídá za své výpůjčky a je povinen dodržovat ustanovení KŘ (bližší informace o rodinné registraci zodpoví knihovník/ice).

3.3.5 Právnická osoba na základě vyplněné čtenářské přihlášky, podepsané jejím statutárním zástupcem a po předložení platného občanského průkazu jejího pracovníka, písemně pověřeného uskutečňováním výpůjček a po předložení dokladu o existenci právnické osoby. Nositelem závazků je zde právnická osoba či instituce, nikoli pověřený pracovník.

3.4 Knihovna k registraci vyžaduje osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v nezbytném rozsahu odpovídajícímu stanovenému účelu.

3.5 Základní (povinné) identifikační údaje čtenáře v papírové přihlášce:
příjmení - jméno - trvalé bydliště - datum narození - rodné číslo (se souhlasem uživatele) - druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost čtenáře.
Údaje rodiče nebo zákonného zástupce, pokud je čtenářem osoba nezletilá, jsou v obdobném rozsahu a struktuře.

3.6 Změny identifikačních údajů je čtenář povinen hlásit knihovně nejpozději do 4 týdnů od vzniku změny.

3.7 Knihovna dbá na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho čtenáře, proto před vlastním zápisem provede knihovník podle dostupných osobních údajů ověření v databázi, aby tomuto zabránil.

3.8 Další (nepovinné) kontaktní údaje čtenáře (pokud je čtenář uvede):
akademické tituly, kontaktní adresa čtenáře, pracoviště/škola, další možná spojení na čtenáře (telefon, fax, e-mail a obdobně). Základní identifikace školy u nezletilého čtenáře.

3.9 Knihovna dále o čtenáři zpracovává:

3.9.1 Údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů - např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání čtenáře, obor profese, resp. studia, priority zájmů podle oborů apod. (pokud je čtenář uvede).

3.9.2 Údaje služební:
údaje o vydaných a zrušených čtenářských průkazech, údaje o tzv. transakcích tj. uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ (pouze u aktivních registrací).

3.9.3 Údaje účetní:
údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3.10 Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, tzn. např. prezenční výpůjční služby; informační služby; reprografické služby; kulturní akce, které jsou organizované pro širokou veřejnost.

3.11 Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje čtenářů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

3.12 Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, smluvní vztah se čtenářem o výpůjčce, případně naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy (viz příloha č. 2 KŘ - "Směrnice ředitele k nakládání s osobními údaji čtenářů" a příloha č. 7 KŘ - "Přehled legislativních norem").

Čl. 4
Registrační poplatky

4.1 Při vystavení čtenářského průkazu nebo obnovení jeho platnosti uhradí čtenář:
– náklady spojené s registrací a evidencí - tzv. registrační poplatek (viz Ceník). Výše registračního poplatku je stanovena dle nezbytně vynaložených nákladů (knihovní zákon, § 4, odst. 4).

Čl. 5
Čtenářský průkaz

5.1 Každému žadateli může být vystaven pouze jeden čtenářský průkaz, který ho opravňuje využívat všech služeb KJD.

5.2 Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře pro styk s KJD. Je nepřenosný na jinou osobu (tzn. čtenář jej nesmí půjčit k dispozici jiné osobě) a platí ve všech půjčovnách KJD v Příbrami.

5.2.1 Předložení cizího průkazu s úmyslem uvést knihovnu v omyl (i s vědomím oprávněného majitele průkazu) může být kvalifikováno jako přestupek proti majetku podle § 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (ve znění pozdějších předpisů).

5.3 Bez čtenářského průkazu lze knihovní dokumenty půjčit pouze po předložení platného osobního dokladu (u dětí se postupuje přiměřeným způsobem).

5.4 Platný průkaz je vydáván na jeden rok po vyplnění papírové přihlášky a po ověření základních identifikačních údajů z platného dokladu totožnosti žadatele knihovníkem. Podmínkou vydání čtenářského průkazu je souhlas čtenáře stvrzený podpisem (u nezletilých čtenářů je nutný písemný souhlas zákonného zástupce):
– se záznamem jeho identifikačních údajů v chráněném automatizovaném systému,
– na potvrzení o seznámení se se zněním knihovního řádu,
– uhrazení registračního poplatku na dobu následujících 6 nebo 12 měsíců.

5.5 Platnost průkazu může být obnovena na další období (přeregistrace) za stejných podmínek jako v bodě 5.4

5.6 Ztrátu čtenářského průkazu je čtenář povinen ihned ohlásit. Čtenář zodpovídá za každé zneužití čtenářského průkazu a také za závazky vůči knihovně vzniklé případným zneužitím jeho čtenářského průkazu do doby, než ohlásí ztrátu průkazu.

5.7 Za vystavení duplikátu ztraceného nebo zničeného čtenářského průkazu zaplatí čtenář poplatek dle Ceníku (příloha č. 1 KŘ).

Čl. 6
Základní práva a povinnosti uživatelů (čtenářů a návštěvníků) knihovny

6.1 Uživatelé (čtenáři) jsou oprávněni využívat služeb knihovny diferencovaně dle statusu čtenáře nebo návštěvníka a jsou povinni řídit se KŘ a respektovat pokyny pracovníků knihovny.

6.2 Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a pro ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek a neobtěžovat jakýmkoliv způsobem ostatní uživatele a nenarušovat jejich soukromí (nevhodné chování, hluk, nepřiměřené používání mobilních telefonů, fotografování uživatelů bez jejich vědomí a souhlasu, zápach aj.).

6.3 Uživatelům není povoleno v prostorách knihovny kouřit a ve výpůjčních prostorách knihovny používat mobilní telefony. Do výpůjčních prostor se nevnášejí otevřené potraviny a nápoje a nic dalšího, čím by mohl být poškozen knihovní fond nebo obtěžováni ostatní uživatelé.

6.4 Uživatelé nesmí do knihovny vstupovat pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Uživatelům postiženým snadno přenosnými a nakažlivými chorobami nebo těm, v jejichž bytě se nakažlivá choroba vyskytla, se dokumenty nepůjčují. Čtenář je povinen tuto skutečnost oznámit a zabezpečit dezinfekci půjčených dokumentů.

6.5 Uživatelé musí respektovat všechna autorská práva a práva výrobce, stanovená platnými právními předpisy. Nesmí zhotovovat kopie dokumentů a dalších nosičů a využívat je v rozporu s autorským zákonem (zák. č. 121/2001 Sb., ve znění platných předpisů).

6.6 V případě, že je uživatelem narušen pořádek, je knihovník oprávněn vyzvat jej ke klidu nebo k opuštění knihovny. Při neuposlechnutí zajišťuje knihovna pořádek v součinnosti s městskou policií.

6.7 Jestliže uživatel (čtenář) nedodržuje základní povinnosti, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služby knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

6.8 Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně na adresu knihovny nebo ústně službu konajícímu knihovníkovi.

 

 

III. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Čl. 7
Obecná ustanovení o půjčování

7.1 Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí (výpůjčka).

Čl. 8
Půjčování

8.1 Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna.

8.2 Neregistrovaným uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu pouze prezenčně, registrovaným čtenářům i absenčně (mimo knihovnu). Pokud knihovna nemá dokument ve svém fondu, může jej čtenáři objednat k půjčení prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) z jiných knihoven.

8.3 Absenční výpůjčku lze uskutečnit při splnění těchto podmínek:

8.3.1 uživatel musí mít platný čtenářský průkaz, tj. zaplacený registrační poplatek na příslušné období,

8.3.2 knihovna nemá vůči němu žádné finanční pohledávky (poplatky z prodlení, nevrácené knihovní jednotky s překročenou výpůjční lhůtou, náhradu škody).

8.4 Čtenář si při půjčování musí knihu nebo jiný dokument prohlédnout a je-li zjevně poškozen, ohlásit to ihned knihovníkovi. Jinak nese odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení, a je povinen uhradit KJD náklady na opravu nebo zajistit náhradu tohoto knihovního dokumentu. Musí chránit vypůjčené knihovní dokumenty před poškozením, ztrátou, neznehodnocovat je (např.: podtrháváním, vpisováním), nepůjčovat je dalším osobám a vrátit je do knihovny ve stanovené lhůtě.

8.5 CD hudební a audioknihy může mít čtenář půjčeny nejvýše v počtu 10 ks.

8.6 Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) jsou určeny pro prezenční i absenční půjčování.

8.6.1 Knihovna vyžaduje za absenční výpůjčku čtečky složení peněžité záruky (jistiny), která je vratná po návratu čtečky a při dodržení pravidel používání čteček.

8.6.2 Čtečky si mohou absenčně půjčovat pouze registrovaní uživatelé od 15 let, kteří jsou v knihovně zaregistrováni minimálně 1 rok a nemají vůči knihovně závazky. Při půjčení čtečky je kromě čtenářského průkazu třeba předložit občanský průkaz.

8.6.3 O vypůjčení čtečky uzavře čtenář s knihovnou Smlouvu o výpůjčce.

8.6.4 Pro půjčování čteček elektronických knih jsou určena přesná "Pravidla půjčování a používání čteček elektronických knih" (viz příloha č. 4 KŘ).

8.7 Jiným knihovnám se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb v souladu s knihovním zákonem (257/2001 Sb.) a jeho prováděcí vyhláškou vydanou Ministerstvem kultury pod č. 88/2002 Sb. a metodickými pokyny Národní knihovny ČR.

8.8 Ustanovení bodu 8.7 neplatí pro půjčování cirkulačních souborů.

8.9 Prezenční půjčování:

8.9.1 Půjčování některých druhů dokumentů se omezuje na prostory knihovny, např. z důvodu hrozby nenahraditelné ztráty nebo poškození, obrazové publikace, díla z příruční knihovny a Studovny, dokumenty půjčené meziknihovní výpůjční službou z jiných knihoven, jež stanovily půjčení ve Studovně jako podmínku. Vybrané publikace se půjčují proti podpisu.

8.9.2 Prezenční výpůjčky se kromě půjčoven realizují v oddělení:

8.9.2.1 Studovna (čítárna)
– Přístup do Studovny knihovny je povolen i bez čtenářského průkazu.
– Ve Studovně je nutno dodržovat "Provozní řád oddělení Studovna" (viz příloha č. 5 KŘ).

8.9.3 Prezenční výpůjčky realizované ve speciálním oddělení (Studovně) se evidují v automatizovaném knihovním systému.

8.9.4 Provoz a služby oddělení Studovna jsou stanoveny samostatným "Provozním řádem oddělení Studovna" (viz příloha č. 5 KŘ).

Čl. 9
Rezervace

9.1 Dokument, který je půjčen jinému čtenáři, knihovna podle možností a na žádost čtenáře rezervuje, případně si čtenář zadá rezervaci on-line ve svém čtenářském kontu (na webu KJD). Žádá-li stejný dokument najednou více čtenářů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

9.2 Rezervační lhůta je 2 týdny. Rezervace dokumentů je placenou službou (viz Ceník).

9.3 O uskutečněné rezervaci je čtenář vyrozuměn písemně, SMS zprávou nebo e-mailem. Čtenářům do 15 let je upozornění o rezervaci zasíláno zdarma.

9.4 Knihovní dokumenty, které mají rezervaci (jsou rezervovány jiným uživatelem), se v on-line přístupu do čtenářského konta nikdy neprodlouží.

Čl. 10
Výpůjční lhůty a prodlužování

10.1 Výpůjční lhůta pro absenční půjčování (mimo prostory knihovny) je 4 týdny.
– Absenční půjčování speciálních dokumentů (CD, čtečky) má odlišnosti od běžného absenčního půjčování.
– Výpůjční lhůta dokumentů půjčených prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby se řídí pokyny půjčující knihovny.

10.2 Výpůjční lhůta CD a audioknih je 4 týdny a výpůjčku nelze prodloužit.

10.3 Čtečky elektronických knih (e-book) se půjčují na 14 dní s možností prodloužit výpůjční lhůtu.

10.4 Zvukové CD se mohou absenčně půjčovat až po uplynutí 9 měsíců od nabytí knihovnou.

10.5 Výpůjční lhůta může být na žádost čtenáře prodloužena. O prodloužení výpůjční lhůty musí čtenář požádat před jejím uplynutím.

10.5.1 U řádných absenčních výpůjček lze prodloužit výpůjční lhůtu dvakrát (nežádá-li dokument další čtenář), maximálně však na 90 dní.

10.5.2 V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu i po 90 dnech, ale jen po fyzickém předložení dokumentu v knihovně.

10.6 Způsoby prodloužení: osobní návštěvou knihovny, telefonicky, e-mailem na příslušné oddělení (kde je výpůjčka uskutečněna).

10.6.1 E-mailová žádost musí splňovat požadavky na jednoznačnou identifikaci žadatele = čtenáře. Musí obsahovat: jméno a příjmení čtenáře, číslo čtenářského průkazu, datum narození. Na základě žádosti čtenář obdrží potvrzení knihovny o prodloužení výpůjček dokumentů.

10.7 V případě, že knihovna upozorní čtenáře, že má čtenář půjčené dokumenty požadované jiným čtenářem prostřednictvím rezervace, je povinen tyto dokumenty bezodkladně vrátit.

10.7.1 Výpůjčku dokumentu, který má rezervaci, nelze v automatizovaném knihovním systému prodloužit, a tak může nastat situace, že na tento dokument dostane čtenář upomínku (včetně finančního postihu).

10.8 Předupomínka - pokud čtenář projeví zájem, může mu knihovna zasílat tzv. předupomínku - tj. upozornění, že bude končit výpůjční lhůta. Tuto službu lze uskutečnit pouze prostřednictvím e-mailu.

10.9 V individuálních a sporných případech vždy o prodloužení rozhoduje knihovník.

10.10 Čtenář může sledovat stav svých výpůjček ve svém čtenářském kontu v on-line katalozích na internetu (webové stránky knihovny - www.kjd.pb.cz), kde lze výpůjční lhůtu při splnění určitých podmínek prodloužit.

10.11 Při on-line přístupu do čtenářského konta se neprodlouží tyto výpůjčky: výpůjčky MVS; výpůjčky s výpůjční lhůtou více jak 90 dní; rezervovaných dokumentů; nemá-li čtenář vyřešené finanční závazky ke knihovně.

10.12 Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky absenční, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu nelze prodloužit.

 

 

IV. DALŠÍ SLUŽBY

Čl. 11
Meziknihovní služby

11.1 Jestliže dokument knihovna nemá v knihovním fondu, zprostředkuje knihovna na požádání čtenáře výpůjčku dokumentu prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny v ČR, příp. mezinárodní MVS (dle § 14 knihovního zákona, příslušné vyhlášky Ministerstva kultury a metodických pokynů NK ČR).

11.2 Služba MVS je zpoplatněna (viz Ceník).

11.3 Výpůjční lhůty a režim se řídí ustanoveními půjčující knihovny. Pokud čtenář nedodrží výpůjční lhůtu stanovenou půjčující knihovnou, hradí upomínky (viz Ceník).

11.4 Čtenář musí převzetí dokumentu potvrdit svým podpisem.

11.5 Výpůjčky MVS lze prodloužit buď osobní návštěvou, telefonicky nebo e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (výpůjčky MVS nelze prodloužit ze čtenářského konta).

11.6 Kopie článků nebo části textů může pro svého čtenáře knihovna objednat z českých knihoven nebo i ze zahraničí. Objednávka kopie odpovídá ustanovením o meziknihovních službách. Čtenář, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny.

Čl. 12
Reprografické služby a tiskové výstupy

12.1 Reprografické práce se zhotovují jen pro vlastní potřebu uživatele, v souladu s ustanoveními autorského zákona. Za zhotovené kopie účtuje knihovna cenu dle Ceníku.

12.2 Knihovna odmítne zhotovit kopie, pokud je to v rozporu s právními předpisy. Nelze kopírovat např. hudebniny a normy, a to ani pro vlastní potřebu uživatele.

12.3 Tiskové výstupy z internetu, z provozovaných databází se zhotovují za úhradu (dle Ceníku).

Čl. 13
Bibliograficko-informační služby

13.1 Knihovna poskytuje ústní a písemné informace o domácí i zahraniční literatuře ze všech vědních oborů i metodickou pomoc při vyhledávání potřebné literatury.

13.2 Knihovna zpracovává na požádání rešerše (soupisy literatury). Požadavek na zpracování rešerše je podáván na předepsaném formuláři. Vyplněním formuláře se uživatel/čtenář zavazuje předem zaplatit poplatek za vypracování rešerše dle Ceníku.

Čl. 14
Využívání výpočetní techniky

14.1 Přílohou č. 3 KŘ je "Provozní řád přístupu na veřejný počítač".

14.2 Počítače umístěné v prostorách určených čtenářům jsou návštěvníkům knihovny volně k dispozici. Způsob práce je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti. Zprovoznění a vypínání PC provádí knihovník. Je zakázáno připojovat do počítače jakékoliv zařízení do jakéhokoliv rozhraní; výjimku tvoří zařízení uvedená v "Pravidlech přístupu na veřejný počítač".

14.3 Pro práci uživatelů s výpočetní technikou může knihovna stanovit časové limity, aby umožnila její využití aktuálnímu počtu zájemců.

14.4 Uživatelé mohou používat výhradně instalovaný software. Je zakázáno nahrávat jakýkoliv jiný software. Výsledky práce s počítačem je možno vytisknout nebo uložit na externí disky s USB.

14.5 Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a ostatní související předpisy).

14.6. Uživatelé nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku, např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.

14.7 Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů, o kterých uživatele informuje knihovník.

 

 

V. POSTIHY ZA NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU

Čl. 15
Sankce za přestupky proti Knihovnímu řádu

15.1 Sankce za prodlení s vrácením dokumentu:

15.1.1 Jestliže čtenář nevrátí dokument půjčený absenčně ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři sankci za prodlení s vrácením dokumentu. Výše sankce se stanovuje za každý půjčený titul knihy a čísla časopisu (CD, čtečky) - viz Ceník.

15.1.2 Povinnost platit sankci za prodlení s vrácením dokumentu nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší (další) výpůjční den.

15.2 Vymáhání nevrácených výpůjček (1., 2., 3. upomínka).

15.2.1 Knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentů půjčených absenčně. Po třech bezvýsledných upomínkách následuje doporučený dopis, který je předžalobní výzvou. Pokud čtenář nevrátí dokument, případně neuhradí své závazky knihovně po zaslání předžalobní výzvy ve stanovené lhůtě, následuje vymáhání právní cestou.

15.2.2 Upomínky jsou čtenářům zasílány poštou (SMS zprávou, e-mailem). K tomu knihovna využívá evidované osobní údaje dobrovolně sdělené při registraci. Knihovna neodpovídá za nedoručení upomínek, čtenář je povinen zaplatit pokutu odpovídající době, po kterou měl vypůjčené dokumenty neoprávněně.

15.3 Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.

15.4 Ztráta čtenářského průkazu - za vystavení duplikátu čtenářského průkazu platí čtenář smluvní sankci (viz Ceník).

Čl. 16
Ztráty a náhrady dokumentů

16.1 Čtenář je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu (včetně obalu nebo čárového kódu; viz bod 8.4 KŘ).

16.2 Čtenář je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností.

16.3 Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu nebo jeho části (u vícesvazkových děl) se požaduje dodání neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřené kvality.

16.4 Jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná, může knihovna dohodnout se čtenářem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny, informační a umělecké hodnoty.

16.5 Jestliže náhrada není možná bodle bodů 16.3 ani 16.4 platí čtenář smluvní sankci ve výši trojnásobku pořizovací ceny dokumentu (+ sankci za knihovnické zpracování dle bodu 16.8).

16.6 Při poškození AV médií, které způsobí jejich nepoužitelnost, postupuje knihovna vůči čtenáři jako při ztrátě dokumentu.

16.7 V případě poškození, ztráty nebo odcizení čtečky je uživatel povinen zaplatit její plnou pořizovací hodnotu. Pokud čtenář poškodí nebo nevrátí příslušenství čtečky, bude postupováno stejně jako v případě odcizení čtečky (viz příloha č.4 KŘ + Smlouva o výpůjčce).

16.8 Při náhradě podle bodů 16.5 až 16.6 platí čtenář též smluvní sankci za znehodnocené knihovnické zpracování, které se připočítává k ceně (viz Ceník).

16.9 Za poškození čárového kódu platí čtenář smluvní sankci (viz Ceník).

16.10 Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.

Čl. 17
Náhrada všeobecných škod

17.1 Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů.

 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 18

18.1 Výjimky z knihovního řádu povoluje ředitel knihovny, vedoucí úseku nebo knihovník.

18.2 Výjimky udělované knihovníkem se vztahují k běžnému provozu a aktuálnímu stavu čtenářského konta a jsou jednorázové a krátkodobé. Výjimky udělované knihovníkem nemusí být písemně zaznamenány.

18.3 Výjimky udělované vedoucím úseku knihovnických služeb a ředitelem knihovny jsou nad rámec předchozích výjimek. Musí být sjednány písemně, podepsané všemi zúčastněnými stranami a stávají se součástí přihlašovacího formuláře čtenáře po dobu platnosti výjimky.

 

 

VII. DOPLŇKY A PŘÍLOHY KNIHOVNÍHO ŘÁDU

Čl. 19

19.1 Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy:

1. Ceník Knihovny Jana Drdy

2. Směrnice ředitele k nakládání s osobními údaji čtenářů

3. Provozní řád přístupu na veřejný počítač

4. Pravidla pro půjčování a používání čteček elektronických knih

5. Provozní řád oddělení Studovna

6. Přehled oddělení a poboček

7. Přehled legislativních norem

19.2 Podle potřeby jsou k tomuto Knihovnímu řádu vydávány další dodatky a přílohy.

 

VIII. ÚČINNOST

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. října 2013 a současně se ruší knihovní řád vydaný 1. 9. 2011.
Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

Mgr. Pavel Kabíček
ředitel


V Příbrami 30. září 2013

 


Příloha č. 1 Knihovního řádu

CENÍK

Registrační čtenářské poplatky
(Poplatky se platí předem)

ČTENÁŘI pololetně v Kč ročně v Kč
Čtenář do 15 let (děti) 75 150
Čtenář od 15 let (dospělí, právnická osoba) 100 200
Čtenáři od 60 let 75 150
Rodinná kmenová registrace
- každý další člen domácnosti
x
x
200
40
Čtenáři s průkazem ZTP nebo s potvrzenou žádostí o sociální slevu nebo dobrovolníci se smlouvou x 40
Čtenáři nad 80 let x 40

 

Výpůjční služby- absenční

Výpůjčky knih, periodik, CD, audioknih zdarma
Čtečky elektronických knih (Smlouva o výpůjčce) - jistina 500 Kč
Rezervace vybraného dokumentu (knihy, časopisu, čtečky atd.)
- dospělí čtenáři
10 Kč

 

Další služby

Meziknihovní výpůjční služby (poštovné, balné) – za každý dokument (1 titul) 50 Kč
Písemné informační služby a rešerše 100 Kč
Jednorázový uživatel při použití počítače 20 Kč
Vyhledání a zpracování informace dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
v tarifní třídě 8
v tarifní třídě 9
v tarifní třídě 10

 

90 Kč
100 Kč
110 Kč

Dodání kopií článků (textů) - cenu ovlivňuje rozsah kopií a ceny dodávající knihovny smluvně

 

Tisk z databází, internetu atd.

A4 - černobíle-text 1 strana 2 Kč
A4 - černobíle-foto 1 strana 3 Kč
A4 - barevně 1 strana 22 Kč
A3 - barevně 1 strana 35 Kč

 

Skenování

A4 1 strana 2 Kč
A3 1 strana 2 Kč
Vytvoření elektronického dokumentu ze skenovaných stran 15 Kč

 

Přepis drobného textu (1 strana):

- do formátu A5 20 Kč + cena za tisk
- do formátu A4 40 Kč + cena za tisk
WI-FI - bezdrátové připojení v prostorách knihovny na náměstí T. G. M. 156 zdarma

 

PŘESTUPKY PROTI KNIHOVNÍMU ŘÁDU

Sankce a poplatky z prodlení s vrácením dokumentu (KŘ čl. 10):

Upomínky se účtují za každý jednotlivý titul knihy, čísla časopisu, AV média.

Upomínky DOSPĚLÍ DĚTI
1. upomínka (ihned po uplynutí výpůjční lhůty) 6 Kč 5 Kč
2. upomínka (14 dní po uplynutí výp. lhůty) 15 Kč 8 Kč
3. upomínka (28 dní po uplynutí výp. lhůty) 20 Kč + 50 Kč
poštovné
15 Kč + 50 Kč
poštovné
Doporučený dopis - předžalobní výzva 300 Kč 300 Kč

 

Sankce a poplatky z prodlení s vrácením čteček

  DOSPĚLÍ
Za každý 1 výpůjční den po překročení výpůjční lhůty (sankce z upomínek se sčítají) 10 Kč

 

Ztráty a náhrady (KŘ Čl. 16):

Ztráta čtenářského průkazu 20 Kč
Ztráta dokumentu (knihy,časopisu, AV media) se řídí ustanovením Čl. 16 Knihovního řádu - upřednostňujeme dodání náhrady téhož dokumentu v přiměřené kvalitě
Není-li náhrada možná účtuje KJD trojnásobek pořizovací ceny dokumentu + sankce za znehodnocené knihovnické zpracování
Ztráta čtečky elektronických knih = hradí se plná pořizovací cena
Sankce za znehodnocené knihovnické zpracování v případě náhrady dokumentu (viz KŘ Čl.16, odst. 16.8)
knihy (za každý svazek), CD, (audioknihy) 100 Kč
časopisy (za 1 číslo) 30 Kč
poškození čárového kódu nebo RFID tagu v dokumentu 20 Kč

 

Reprografické a ostatní služby
(ceny jsou zaokrouhlovány obvyklým způsobem)

Černobílé kopie A4
1 kopie 2,20
1 kopie při počtu ks 11 - 500 1,70
1 kopie při počtu ks nad 500 1,20
1 kopie fotografie (obrázku) 3
1 kopie na barevný papír 3,20
1 kopie na karton 4,20

 

Černobílé kopie A3
1 kopie 3,20
1 kopie při počtu ks nad 100 2,70
1 kopie při počtu ks nad 250 2,20
1 kopie fotografie (obrázku) 6
1 kopie na barevný papír 5,20
1 kopie na karton 7,20

 

Barevné kopie A4
1 kopie při počtu do 50 ks 15 
1 kopie při počtu od 51 do 100 ks 13 
1 kopie při počtu nad 101 ks 10
1 kopie na karton 17

 

Barevné kopie A3
1 kopie při počtu do 50 ks 30
1 kopie při počtu od 51 do 100 ks 26
1 kopie při počtu nad 101 ks 23
1 kopie na karton 34

 

Editace předlohy
1 kus 10

 

Řezání papíru
10 ks 1

 

Zažehlování motivů na trička
formát A4 100
formát A3 150
tričko 85

 

Kroužková vazba
hřbet Relido 9
desky Relido 25
hřbet 5 15
hřbet 6 17
hřbet 8 19
hřbet 10 21
hřbet 12,5 23
hřbet 14 25
hřbet 16 27
hřbet 19 30

 

Tento ceník je platný od 1. června 2017.
Ruší se ceník ze dne 1. ledna 2017.

Zdeňka Šmídová v.r.
pověřená řízením


 Příloha č. 2 Knihovního řádu

SMĚRNICE KJD Č. 27 - NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI ČTENÁŘŮ

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vydávám tuto směrnici zavazující všechny zaměstnance Knihovny Jana Drdy.

1. Účel shromažďování a zpracování osobních údajů registrovaných čtenářů:
Smluvní vztah (smlouva o výpůjčce) podle občanského zákoníku v platném znění
Ochrana veřejného majetku
Individuální komunikace se čtenářem a adresné služby
Kontrola jakosti práce zaměstnanců
Statistiky ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

2. Čtenář, který se stane registrovaným čtenářem Knihovny Jana Drdy, s ní vstupuje do smluvního vztahu (smlouva o výpůjčce) podle občanského zákoníku v platném znění. K případnému soudnímu vymáhání nevrácených výpůjček je třeba jednoznačných identifikačních údajů čtenáře. Na základě čtenářské registrace má čtenář nárok na další adresné služby, pro jejichž poskytování je rovněž třeba znát jeho jméno, příjmení a adresu. Z těchto důvodů knihovna shromažďuje osobní údaje čtenářů, u dětí i jejich zákonných zástupců v rozsahu:
Jméno, příjmení, datum narození a bydliště.

3. Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu poskytuje čtenář na přihlášce, jejímž podepsáním poskytuje souhlas s evidencí těchto údajů v neveřejném seznamu čtenářů. Údaje jsou v knihovně zpracovány
a) na papírových přihláškách
b) v automatizovaném výpůjčním systému v elektronické podobě – bez rodného čísla
c) u vymáhaných pohledávek v evidenci žalob
Seznamy jsou uloženy na nedostupném místě a jsou chráněny před vstupem neoprávněných osob.
Vstup do automatizovaného výpůjčního systému je chráněn před vstupem neoprávněných osob systémově.

4. Pravdivost údajů poskytnutých čtenářem na přihlášce je povinen zkontrolovat pracovník knihovny, který čtenáře přihlašuje, podle předloženého platného dokladu totožnosti (u dětí do 15 let jejich zákonného zástupce).

5. Osobní údaje čtenářů jsou používány pouze pro evidenci výpůjček, individuální komunikaci se čtenářem, případně pro účely soudního vymáhání nevrácených pohledávek.

6. Jednorázový návštěvník internetu vyplňuje návštěvní lístek v rozsahu jméno, příjmení a bydliště. Návštěvní lístek se uchovává po dobu nezbytně nutnou pro statistické účely a zkontrolování neporušenosti využívané techniky a softwaru, potom je skartován. Za skartaci odpovídá pracovník zodpovědný za provoz příslušného oddělení.

7. Osobní údaje čtenářů jsou uchovávány pouze po dobu trvání smluvního vztahu mezi knihovnou a čtenářem. Po jeho skončení jsou papírové nosiče skartovány podle platných směrnic a z elektronické databáze jsou údaje vymazány. Osobní údaje čtenáře KJD též likviduje, jakmile čtenář projeví přání dále nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči KJD žádný dluh ani nevypořádané závazky. Za likvidaci a vymazání odpovídá pracovník zodpovědný za provoz, kde byl čtenář registrován.

8. S osobními údaji čtenářů nakládají pouze pracovníci knihovny k tomu určení, kteří byli řádně poučeni a seznámeni s touto směrnicí. Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích čtenářů a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru nebo příslušných prací.

9. Osobní údaje čtenářů nesmějí být využívány pro jiné účely, než je výše uvedeno a nesmějí být poskytovány dalším subjektům.

10. Nedílnou součástí této směrnice je seznam pověřených pracovníků, kteří se svým podpisem zavazují k jejímu dodržování.

Směrnice nabývá účinnosti dne 1. října 2013. Ruší se Směrnice platná od 1. 9. 2011.

Mgr. Pavel Kabíček v.r
ředitel


Příloha č. 3 Knihovního řádu

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍSTUPU NA VEŘEJNÝ POČÍTAČ

1. Uživatel počítače v Knihovně Jana Drdy v Příbrami (dále „knihovna“) je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jeho ustanovení.
2. Počítače jsou přístupné registrovaným čtenářům knihovny i jednorázovým neregistrovaným uživatelům v prostorách hlavní budovy a na pobočkách knihovny v otevírací době pro veřejnost.
3. V Ústřední půjčovně pro dospělé lze využívat počítače pouze v režimu on-line katalogu (nelze využívat k přístupu na internet).
4. Služby internetu mohou v knihovně využívat všichni návštěvníci zdarma.
5. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači a základní principy práce s internetem.
6. U počítačů je zakázána konzumace jídla i pití.
7. Registrovaný uživatel je povinen předložit před použitím počítače platný čtenářský průkaz.
8. Neregistrovaný návštěvník, pokud chce využít veřejný počítač, předloží osobní doklad a pracovník knihovny zaznamená základní osobní údaje (viz bod 6., příl. 2 KŘ). Za registraci tohoto návštěvníka se účtuje administrativní poplatek ve výši 20,- Kč.
9. Registrovaní čtenáři mají přednost před neregistrovanými uživateli v případě, že jsou počítače obsazeny.
10. Uživatel si může předem objednat užívání veřejného počítače osobně nebo telefonicky na číslech příslušných oddělení. Doba prodlení je maximálně 10 minut.
11. Uživatel může používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač.
12. Případný výpadek sítě nebo jiné nestandardní chování počítače je uživatel povinen bez prodlení ohlásit pracovníkovi knihovny.
13. Informace a soubory získané při práci s internetem si může uživatel nahrávat pouze na externí disky s USB a to pro vlastní potřebu. Je povinen s nimi nakládat podle ustanovení autorského zákona.
14. Informace získané z internetu je možno vytisknout za poplatek, stanovený Ceníkem knihovny (příloha č. 1 KŘ).
15. Uživatel nesmí navštěvovat stránky s erotickou, pornografickou, rasistickou nebo fašistickou tématikou.
16. Je zakázáno provozování počítačových her. Výjimku lze udělit pouze v odděleních pro děti, kde hraní a druh hry povoluje knihovnice (knihovník).
17. U jednoho počítače mohou pracovat zároveň nejvýše 2 uživatelé. Uživatel má právo pracovat na počítači nepřetržitě 30 minut. Tato doba může být prodloužena pouze v případě, že na počítač nečeká další zájemce.
18. Uživatel musí dbát pokynů pracovníků knihovny konajících službu v příslušném oddělení.
19. Knihovna Jana Drdy nenese odpovědnost za informace a data získaná ze sítě internet.
20. V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může pracovník knihovny uživateli přístup k veřejnému počítači zakázat.
21. V případě prokazatelného poškození zařízení nebo software je uživatel povinen nahradit škodu v plné výši.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. října 2013.
Ruší se Provozní řád pro práci na internetu ze dne 1. 9. 2011.

Mgr. Pavel Kabíček v.r.
ředitel


Příloha č. 4 Knihovního řádu

PRAVIDLA PŮJČOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ČTEČEK ELEKTRONICKÝCH KNIH

1. Čtečky elektronických knih (dále „čtečky") jsou určeny k absenčnímu i prezenčnímu půjčování.
2. Čtečky půjčuje Ústřední půjčovna pro dospělé čtenáře, nám. T. G. Masaryka 156, Příbram 1.
3. Knihovna vyžaduje za absenční výpůjčku čtečky složení vratné peněžité záruky (jistiny) 500,- Kč, která je vratná po návratu čtečky a při dodržení pravidel používání čteček elektronických knih.
4. Čtečky si mohou absenčně půjčovat pouze registrovaní uživatelé od 15 let, kteří jsou v knihovně zaregistrováni minimálně 1 rok a nemají vůči knihovně závazky. Při půjčení čtečky je kromě čtenářského průkazu třeba předložit občanský průkaz.
5. Při vypůjčení čtečky uzavře čtenář s knihovnou "Smlouvu o výpůjčce" (vzor Smlouvy najdete na www.kjd.pb.cz), kde jsou podrobně stanoveny podmínky půjčování.
6. Výpůjční lhůta absenční výpůjčky je 14 kalendářních dní s možností prodloužit tuto výpůjční lhůtu.
7. Poplatek z prodlení činí 10 Kč za každý 1 výpůjční den po překročení výpůjční lhůty.
8. V případě nevrácení čtečky v řádné výpůjční lhůtě budou čtenáři zasílány upomínky. První upomínka je zaslána po uplynutí výpůjční lhůty, druhá po dalších 14 dnech, třetí upomínka týden po druhé upomínce. Celková výše sankce činí součet poplatků z prodlení za jednotlivé dny a poplatků za zaslané upomínky (dle platného Ceníku tj. příloha č. 1 KŘ).
9. Čtečka je půjčována pouze s elektronickými knihami, jejichž obsah představuje volné dílo z hlediska autorských práv (seznam titulů půjčovaných na čtečkách najdete na www.kjd.pb.cz). Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá uživatel.
10. Čtečka je půjčována včetně příslušenství (USB kabelu, obalu, příručky). Uživatel je povinen vrátit čtečku včetně uvedeného příslušenství nabitou. Není-li čtečka nabitá, nelze ji přijmout k vrácení.
11. Uživatel nesmí měnit nastavení čtečky.
12. Uživatel je povinen dbát na to, aby čtečka nebyla poškozena a aby nedošlo k její ztrátě či odcizení.
13. V případě poškození, ztráty nebo odcizení čtečky je uživatel povinen zaplatit její plnou pořizovací cenu. Pokud čtenář poškodí nebo nevrátí příslušenství čtečky, bude postupováno stejně jako v případě čtečky.
14. V obou případech náhrady bude sepsána dohoda o finanční náhradě, která bude vyúčtována proti složené jistině.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. října 2013.
Ruší se Pravidla používání čteček elektronických knih ze dne 19. 12. 2011.

Mgr. Pavel Kabíček v.r.
ředitel

Popis půjčovaných čteček = Jinke Havlin V3+ a PocketBook PRO 602 Bílý.

Vzor smlouvy k půjčování čteček = Jinke Havlin V3+ a PocketBook Pro 602.

Vzor smlouvy k půjčování Tabletu iPadTablet iPad 16GB Wi-Fi CZ

Seznam titulů půjčovaných na čtečkách z d e . (seznam aktualizován 30. 1. 2015)


Příloha č. 5 Knihovního řádu

PROVOZNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD STUDOVNY

1. Návštěvník (uživatel) Studovny v Knihovně Jana Drdy v Příbrami (dále „Studovna“) je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jeho ustanovení.
2. Pro přístup do Studovny není nutná registrace, tj. přístup je volný (i bez čtenářského průkazu).
3. Při používání počítačů se návštěvníci řídí "Provozním řádem přístupu na veřejný počítač", tj. registrovaný čtenář musí předložit čtenářský průkaz a neregistrovaný návštěvník musí předložit osobní doklad a pracovník knihovny zaznamená osobní údaje (podrobnosti viz příloha č. 3 KŘ a příloha č. 2 KŘ).
4. Pro prezenční půjčování dokumentů Studovny platí ustanovení stejné jako v bodě 3.
5. Uživatelé jsou povinni chovat se ve Studovně tiše a ohleduplně k ostatním návštěvníkům a řídit se písemnými informačními pokyny i pokyny pracovníků knihovny.
6. Do prostoru Studovny je zákaz vstupu s otevřenými potravinami a tekutinami i zákaz vstupu se zvířaty.
7. Studovna je specializované pracoviště knihovny a nejzákladnější služby jsou:
– zajištění meziknihovních služeb
– čítárna novin a časopisů
– zpracovávání rešerší
– bibliograficko-informační služby
– reprografické služby
– veřejný internet
– Wi-Fi připojení
8. Uživatel má právo využívat ve Studovně volně přístupné fondy (např. příruční knihovnu, vyložené noviny a časopisy).
9. Uživatel má právo zde studovat dokumenty z knihovních fondů knihovny.
10. Uživatel má právo studovat ve Studovně dokumenty, které si vypůjčil z jiných knihoven, nebo vlastní tištěné a rozmnožené materiály nebo jejich reprodukce.
11. Uživatel může ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve Studovně.
12. Přenosné elektrické přístroje pro práci s textem je možno používat pouze se souhlasem pracovníka vykonávajícího službu. Větší rozsah odběru proudu z elektrické rozvodné sítě lze povolit jen výjimečně. Povolení uděluje službu konající knihovník.
13. Uživatel má právo užívat jen jedno pracovní místo; pokud mu bylo místo stanoveno pracovníkem knihovny, je povinen toto přidělení respektovat.
14. Uživatel, který studuje díla z knihovního fondu Knihovny Jana Drdy, má nárok na přednostní přidělení místa.
15. Jestliže jsou ve Studovně obsazena všechna místa, nemůže se zde uživatel zdržovat a čekat na uvolnění místa.
16. Stejně není dovoleno, aby čtenář rezervoval místo pro jiného nepřítomného uživatele.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. října 2013.

Mgr. Pavel Kabíček v.r.
ředitel


Příloha č. 6 Knihovního řádu

PŘEHLED ODDĚLENÍ A POBOČEK

Kontaktní adresa (ředitelství):

Knihovna Jana Drdy
náměstí T. G. Masaryka 156
261 01 Příbram 1

Telefon: +420 318 626 486
Mobil: +420 774 655 149
Fax: +420 318 628 179

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČ: 00068179
Bankovní účet: 8133211/0100
URL: www.kjd.pb.cz

Hlavní budova - nám. T. G. Masaryka 156, Příbram 1:
Ústřední půjčovna pro dospělé (tel.: 318 626 486 linka—41; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Ústřední půjčovna pro děti (tel.: 318 626 486 linka—42; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Studovna (tel.: 318 626 486 linka—43; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Informační centrum (tel.: 318 622 384; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Pobočka ZŠ Školní
Školní 75, 261 01 Příbram 8 (tel.: 318 625 555; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Pobočka Křižák
Čechovská 112, 261 01 Příbram 8 (tel.: 318 621 909; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Pobočka Březové Hory
Husova 257, 261 01 Příbram 6 (tel.: 318 623 975; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Přehled je zpracován k datu 1. října 2013.

Mgr. Pavel Kabíček v.r.
ředitel


Příloha č. 7 Knihovního řádu

PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH NOREM (V PLATNÉM ZNĚNÍ)

1. Zákon č. 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
2. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, čl. 17, v platném znění.
3. Vyhláška Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
4. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
5. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
6. Registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 00013899/001 (ze dne 28. 12. 2001) o evidencích knihoven ve vztahu k zákonu č. 101/2000 Sb.
7. Stanovisko č. 2/2002 ÚOOÚ ke zpracovávání osobních údajů v souvislosti s činností knihovny.
8. Dodatkový protokol k Úmluvě č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat.
9. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
10. Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon).
11. Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
12. Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.
13. Vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.
14. Vyhláška Ministerstva kultury ČR č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku.
15. Zákon 200/1990 Sb., o přestupcích.

Další zákony a doporučení pro činnost knihoven: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03
Přehled je zpracován k datu 1. října. 2013.

Mgr. Pavel Kabíček v.r.
ředitel