Organizační řád

I.

Základní ustanovení

 

V souladu se zřizovací listinou vydává ředitel KJD tento organizační řád. Poslání a základní úkoly knihovny jsou stanoveny ve "Zřizovací listině" schválené Zastupitelstvem města Příbram usnesením č. 651/2017 ze dne 23. ledna 2017 a podle zákona č.257/2001 v platném znění.

Organizační řád Knihovny Jana Drdy (dále jen KJD) vymezuje:

 • organizační strukturu tohoto zařízení,
 • zásady řízení,
 • vnitřní organizaci jednotlivých organizačních úseků, jejich působnost a vzájemné vztahy,

Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance KJD. Na všechny zaměstnance, kteří pracují pro organizaci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se organizační řád vztahuje jen, pokud je to výslovně stanoveno v uzavřené dohodě.

II.

Postavení a působnost

 

Dle rozhodnutí městského zastupitelstva města Příbram je Knihovna Jana Drdy příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou s názvem:

KNIHOVNA JANA DRDY

se sídlem NÁM. T. G. MASARYKA 156, PŘÍBRAM I

Knihovna Jana Drdy je samostatnou příspěvkovou organizací. Svými příjmy a výdaji je vázána na rozpočet města Příbram.

Zřizovatelem KJD je Město Příbram.

Hlavní účel zřízení, předmět činnosti a doplňková činnost KJD  jsou vymezenyve zřizovací listině organizace.

III.

Obecné zásady a organizace řízení

Organizační principy:

 • V čele KJD je ředitel, který je statutárním orgánem zastupujícím organizaci navenek a jedná jejím jménem. Odpovídá po všech stránkách za chod organizace.
 • Ředitel určuje svého statutárního zástupce (zástupce ředitele), který je v době nepřítomnosti ředitele oprávněn činit jménem organizace právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno vnitřním předpisem nebo je to potřebné k zajištění provozu zařízení. Zároveň zástupce ředitele vykonává činnost koordinátora odborného vzdělávání zaměstnanců knihovny.
 • Vedoucí zaměstnanci zodpovídají za činnost určených oddělení, hodnotí pravidelně práci svých podřízených. Vedoucí zaměstnanci KJD jsou:
  • ředitel
  • vedoucí oddělení služeb
  • vedoucí oddělení regionálních služeb
  • vedoucí ekonomického oddělení

 

IV.

Organizační struktura Knihovny Jana Drdy

Knihovna Jana Drdy se člení takto:

- ředitel

- Akvizice, zpracování a organizace fondu

- Oddělení služeb (OS)

- Ústřední půjčovna pro dospělé
- Ústřední půjčovna pro děti
- Studovna, aktivity knihovny, propagace
- Pobočka Březové Hory
- Pobočka Škola
- Pobočka Křižák
- Oddělení akvizice, zpracování a organizace fondu (AZOF)
- Oddělení regionálních služeb (ORS)
- Ekonomické oddělení (EO)

Organizační schéma KJD je nedílnou součástí tohoto organizačního řádu. Vyznačuje vnitřní organizační strukturu KJD, ze které vyplývají zásady řízení, vztahy nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých úseků KJD a jejich členění.

V.

Hlavní činnosti a zaměření jednotlivých pracovišť

1.1 Ředitel

V čele KJD je ředitel, který je statutárním orgánem, zastupuje organizaci navenek, jedná jejím jménem v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, v souladu s obecně platnými předpisy a směrnicemi zřizovatele. Ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Příbram, řídí veškerou činnost knihovny a odpovídá za ni Městu Příbram. Podle platných předpisů zodpovídá za:

 • odbornou úroveň,
 • řádné hospodaření,
 • správu majetku.

Ředitel jmenuje a odvolává vedoucí pracovníky.

Jeden z vedoucích pracovníků je pověřen zastupováním ředitele, což je upraveno v písemném jmenování pracovníka.

                Ředitel v rámci platných předpisů zejména:

 • přijímá pracovníky, jmenuje pracovníky do funkce, stanovuje jejich platy a další příplatky, rozvazuje pracovní poměr s pracovníky,
 • vydává organizační řád knihovny, knihovní řád,
 • schvaluje plán hlavních úkolů jednotlivých oddělení, rozhoduje o zařazení mimořádných úkolů do plánu knihovny, schvaluje rozpočet,
 • kontroluje plnění úkolů v jednotlivých odděleních i knihovny jako celku,
 • schvaluje všechna zásadní rozhodnutí, návrhy, změny, zprávy určené jiným organizacím (mimo knihovnu), v určitých konkrétních případech může přenést pravomoc na jiného pracovníka,
 • zpracovává a schvaluje projekty do grantových soutěží pro podporu knihovnické činnosti,
 • provádí statisticko-rozborovou a metodickou činnost v oboru knihovnictví,
 • zastupuje knihovnu ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků,
 • navrhuje rozvojové a inovační plány v návaznosti na rozvoj informačních technologií v oboru,
 • organizuje a zajišťuje odborné vzdělávání knihovníků,
 • podílí se na propagaci knihovny,
 • zastupuje knihovnu ve vnějším styku, přijímá návštěvy organizací a institucí,
 • odpovídá za řádné zajištění ochrany a bezpečnosti na úseku ochrany zdraví i požární ochrany,
 • odpovídá za ostrahu majetku.

Základní úkoly akvizice, zpracování a organizace fondu (AZOF):

 • zabezpečuje akvizici knih a ostatních dokumentů (mimo periodik) pro oddělení služeb čtenářů,
 • dokumenty eviduje a odborně zpracovává ve smyslu knihovnických normativů a automatizovaného knihovnického systému,
 • dbá na celistvost katalogu
 • zabezpečuje vyřazení dokumentů z evidence,
 • navrhuje systémy třídění dokumentů,
 • zajišťuje údržbu a servis automatizovaného knihovnického systému a průběžné proškolování ostatních knihovníků,
 • podílí se na propagaci činnosti knihovny.

1. 2 Oddělení služeb

Základní úkoly vedoucí oddělení služeb:

 • řídí a organizuje činnost půjčoven, poboček,
 • shromažďuje statistická data oddělení služeb (půjčoven, poboček),
 • připravuje podklady k vymáhání pohledávek za ztracené či poškozené knihy a další zapůjčené dokumenty,
 • podílí se na organizaci odborného vzdělávání knihovníků,
 • podílí se na propagaci činnosti knihovny.

Základní úkoly půjčoven a poboček:

 • zabezpečují volný přístup ke všem dokumentům, které půjčují prezenčně všem návštěvníkům knihovny a absenčně na základě registrace podléhající registračnímu poplatku,
 • provádí veškeré činnosti spojené s automatizovaným výpůjčním protokolem
 • shromažďují knihovní fond (knihy a časopisy a další informační materiály a zdroje) a pečují o něj,
 • požadavky čtenářů zabezpečují poskytováním knihovnických, bibliografických a informačních služeb,
 • navrhují a organizují přednášky, besedy a jiné, např. vzdělávací, kulturní a informační pořady,
 • propagují regionální události a významné regionální osobnosti,
 • s výjimkou Ústřední půjčovny pro dospělé umožňují přístup k internetu,
 • poskytují elektronické informační služby ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb.,
 • podílejí se na propagaci činnosti knihovny,
 • zajišťují nákup a zpracování periodik (oddělení Studovna a pobočka Křižák),
 • zajišťují kopírovací služby (oddělení Studovna a pobočka Křižák).

Další úkoly Studovny, aktivity knihovny a propagace

 • koordinuje organizaci kulturních a vzdělávacích akcí v rámci celé knihovny,
 • zpracovává články, pozvánky a informace do médií,
 • vytváří propagační a reklamní materiály pro KJD a jejich distribuci,
 • koordinuje propagaci knihovny ve spolupráci s ostatními odděleními,
 • aktualizuje webové stránky KJD ve spolupráci se správcem počítačové sítě a dalšími vedoucími pracovníky,
 • zajišťuje ve spolupráci s dalšími odděleními správu sociálních sítí knihovny (např. Facebook, Twitter, Instagram)
 • archivuje dokumentaci o činnosti knihovny.

1. 3 Oddělení regionálních služeb

Základní úkoly oddělení regionálních služeb:

 • zajišťuje metodické služby pro knihovny Příbramska na základě pověření Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně v rozsahu stanoveném smlouvou.
 • podílí se na propagaci činnosti knihovny.

1.4 Ekonomické oddělení

Základní úkoly ekonomického oddělení:

 • zabezpečuje ekonomickou, hospodářskou a správní agendu a úkoly personální práce,
 • zpracovává, analyzuje a realizuje ekonomické plány a rozpočty knihovny, vede finanční agendu, statistiku a účetní evidenci, provádí ekonomické rozbory a zpracovává statistické výkazy,
 • zabezpečuje roční inventarizaci majetku knihovny,
 • podle obecně závazných předpisů provádí hospodářské kontroly a kontroly dodržování finanční kázně celé knihovny,
 • odpovídá za dodržování mzdových i pracovně právních předpisů,
 • zabezpečuje pokladní službu a vyúčtování nákladů na služební cesty,
 • podílí se na zpracování projektů do grantových soutěží pro podporu knihovnické činnosti, zpracovává vyúčtování těchto projektů,
 • zpracovává a realizuje návrhy na financování organizace z mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů
 • zabezpečuje BOZP a PO v organizaci
 • zabezpečuje úkoly správy budov, správce sítě, úklidu a zajištění autodopravy.
 • zabezpečuje vymáhání pohledávek za ztracené či poškozené knihy a další zapůjčené dokumenty,
 • zajišťuje vytváření měsíčních přehledů kopií na jednotlivých odděleních, odpovídá za roční hlášení počtu kopií a za platby autorských poplatků společnosti Dilia,
 • zajišťuje provoz a propagaci vydavatelství KJD včetně skladu vydaných knih,
 • spisovou a archivní službu organizace,
 • zajišťuje a koordinuje pronájmy sálu KJD.

   Základní úkoly správy budov:

 • zabezpečuje topnou sezónu v budově na nám. T. G. Masaryka 156,
 • drobné údržbářské práce a přenášení těžších břemen,
 • zabezpečuje správu a ochranu majetku Knihovny Jana Drdy v Příbrami,
 • podílí se na autodopravě organizace,
 • sjednává opravy v budově a ostatních pobočkách knihovny.

      Základní úkoly správy počítačové sítě:

 • zajišťuje bezproblémový chod počítačové sítě celé organizace včetně internetu,
 • ve spolupráci s vedením knihovny se podílí na její modernizaci,
 • ve spolupráci PR tvoří a aktualizuje webové stránky KJD.

      Základní úkoly úklidu:

 • úklid prostorů knihovny,
 • úklid chodníku a dvora (v zimním i letním období).

      Základní úkoly autodopravy:

 • zajistit rozvoz knih,
 • zajistit v případě potřeby odvoz nákupů, pošty a pracovníků.

VI.

Výkon řízení

Ředitel KJD zřizuje tento poradní orgán:

Porada vedoucích pracovníků - svolává ředitel. Pokud se projednávaná problematika bude dotýkat záležitostí v kompetenci odborové organizace KJD, bude účastníkem porady i zástupce této odborové organizace. V případě řešení naléhavého úkolu se svolává mimořádná porada. Z porad je vytvořen zápis, který se do 3 dnů od data porady umístí na interní webové stránky organizace. Vedení předává informace o zásadních hospodářských a organizačních změnách, vedoucí pracovníci informují o provozu jednotlivých oddělení.
Porady oddělení – vedoucí svolávají porady oddělení podle potřeby.

VII.

Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky k organizačnímu řádu jsou vyhrazeny řediteli, který informuje o změnách zřizovatele.

Tento organizační řád nabývá účinnosti a platnosti dnem 1. února 2021 a nabytím své účinností ruší předešlý organizační řád ze dne 1. září 2020 a všechny jeho dodatky.
Přílohou je organizační schéma.

V Příbrami dne: 9. prosince 2020          

Zdeňka Šmídová                  
pověřená řízením Knihovny Jana Drdy 

 

organizacnirad2021