Oddělení regionálních služeb

nám. T. G. Masaryka - 156, 261 01 Příbram I

Knihovna Jana Drdy v Příbrami se v roce 2002 stala, dle zákona 257/2001 Sb., o veřejných knihovnických a informačních službách (knihovní zákon), pověřenou knihovnou pro knihovny příbramského regionu. K naplnění úkolů regionálních funkcí vzniklo oddělení regionálních služeb. Knihovnám, provozovaným obcemi (městy) a zaregistrovaným u Ministerstva kultury ČR, poskytuje níže uvedené služby. Od roku 2006 se podle nové koncepce knihovnictví Středočeského kraje stala knihovna jednou z pěti pověřených knihoven v celém kraji. Počet obsluhovaných knihoven se rozšížil na 153 veřejných knihoven.

 • PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST
  Cílem je pomoc při zkvalitnění služeb ve veřejných knihovnách menších měst a obcí; pomoc s administrativním vedením knihovny; informovat o nových trendech z oboru knihovnictví; poskytovat knihovníkům rady a pomoc při zpracování plánů rozvoje, koncepcí a rozborů činnosti; při zpracování projektů do grantových soutěží atd.
 • STATISTIKA KNIHOVNICKÝCH ČINNOSTÍ
  Cílem je ve stanoveném termínu shromáždit úplné statistické údaje (statistický výkaz KULT (MK) V 12-1) o činnosti knihoven. Součástí služby je metodická pomoc knihovnám při shromažďování a evidenci údajů o činnosti knihoven, kontrola a sumarizace dat a jejich předání k celostátnímu využití. Analýzy a vyhodnocování dat za region.
 • VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ SEMINÁŘE A PORADY
  Cílem je zajištění průběžného vzdělávání, informovanosti a zvyšování odbornosti knihovníků. Dle potřeby zajišťovat koordinační porady a odborné semináře na vybraná témata.
 • TVORBA VÝMĚNNÉHO KNIHOVNÍHO FONDU, ZABEZPEČENÍ JEHO DISTRIBUCE A CIRKULACE
  Cílem je zajistit průběžné doplňování vlastních fondů knihoven o doplňující soubory knih, které se budou půjčovat knihovnám na určitou, předem dohodnutou dobu (obvykle na 6 měsíců). Soubory budou obsahovat aktuální a odborně knihovnicky zpracovanou literaturu (tedy včetně pomocného evidenčního aparátu, jako jsou knižní lístky pro evidenci výpůjček). Knihy budou doručovány přímo do knihoven, rovněž jejich vrácení je součástí služby.
 • POMOC PŘI REVIZI A AKTUALIZACI KNIHOVNÍCH FONDŮ
  Cílem je pomoc k zajištění revizí knihovních fondů knihoven tak, jak stanovuje knihovní zákon. Zabezpečit i odbornou pomoc při případné aktualizaci knihovního fondu. Tato časově náročná služba bude poskytována individuálně po vzájemné dohodě mezi knihovnou a ORS.
 • AUTOMATIZACE KNIHOVNICKÝCH ČINNOSTÍ
  Cílem je pomoc knihovnám při výběru vhodné výpočetní techniky a automatizovaných knihovnických programů tak, aby byl náš region kompatibilní.

SOUBOR PRAVIDEL PRO PŮJČOVÁNÍ KNIH Z VÝMĚNNÉHO FONDU

 • Dokumenty z výměnného fondu (VF) se půjčují převážně formou souborů. Počet knih v souboru je obvykle 50.
 • Výměnné soubory se půjčují bezplatně na dobu dohodnutou s knihovníkem, obvykle na 6 měsíců, nejdéle na dva roky.
 • Seznam knih výměnného souboru se vyhotovuje ve dvou stejnopisech; při přebírání souboru knih z VF obdrží knihovník veřejné knihovny jeden stejnopis pro vlastní kontrolu. Druhý seznam, po kontrole knih v souboru, potvrdí podpisem a předá pracovníkům oddělení regionálních služeb.
 • Výměnný soubor je barevně označen žlutým proužkem dole na hřbetu knihy; knihy pro děti jsou označeny červeným písmenem M, naučná literatura pro děti i dospělé čtenáře je označena červeně napsanou signaturou, která vychází z mezinárodního desetinného třídění (MDT).
 • Vedoucí veřejné knihovny (knihovník) zodpovídá za půjčování těchto knih dle knihovního řádu své knihovny.
 • Pokud čtenář knihu z výměnného fondu ztratí nebo poškodí postupuje knihovník podle vlastního výpůjčního řádu, obvykle takto:
  - při ztrátě nebo výrazném poškození knihy může čtenář nahradit tuto knihu stejným titulem ve stejném vydání nebo knihu zaplatit v plné výši.
  V případě finančního postihu čtenáře při ztrátě nebo poškození dokumentu se vybraná finanční sankce odvádí Knihovně Jana Drdy, která vystaví příjmový doklad.
 • Před uplynutím stanovené výpůjční lhůty knihovník rozpůjčené knihy shromáždí a zkompletuje zpět do souboru, zkontroluje podle seznamu (případně doplní údaje o ztrátách, poškození, nevrácení apod.) a připraví soubor k odvozu.
 • Dovoz a odvoz souborů VF je služba v rámci regionálních služeb a je zdarma.

Kontakty

Telefon: 326 551 477
www.e-kis.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Mgr. Fojtová Svatomíra
Mobil: 773 519 800
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Barbora Fortelková
Mobil: 774 552 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Schneiderová Věra DiS
Mobil: 774 552 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Šedivá Monika
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

region1

region2